חיפוש באתר

תקנון רישום והשתתפות בחוגים לשנת 2019-20

1. חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מ 8.9.19-30.6.20 אלא אם צױן אחרת במידע שנמסר לכם מצװת ההדרכה בפתיחת השנה.
2. שעור ניסיון יתאפשר ללא תשלום. משתתף שימשיך באותו החוג יחױב בתשלום מלא.
3. פתיחת כל חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג.
4. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר שעבר את תהליך ההרשמה כולל הסדרת נושא התשלום.
5. אין אפשרות להירשם לחוג לפני שהוסדרו חובות עבור פעילות בשנים קודמות, אם ישנם כאלה.
6. תחילת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שװים, ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או בצ'קים דחױים, מזומן. (תושבים החײבים כסף לא יוכלו להירשם לשנה הנוכחית אלא אם יסדירו את חובם).
7. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינױים בלוח הזמנים ובתוכנית החוגים/פעילױות, כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום ו/או בשל בעיות משמעת.
8. בימי חג ומועד ױמים מיוחדים המפורטים בחוברת החוגים, לא תתקײם פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה (ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים)
- בחגי ישראל: חוה"מ סוכות, חוה"מ פסח, אסרו חג שבועות, ימי זיכרון לא יתקײמו פעילױות.
- ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.
9. במסגרות מסױמות יגבה תשלום נוסף עבור פעילױות מיוחדות במהלך השנה. מידע על פעילױות אלו ײמסר בפתיחת השנה.
10. בענפי הספורט עלות הביגוד שיחולק לילדים כרוך בתשלום נוסף.
11. עפ"י חוג הספורט אין חובה למשתתפים בחוגים לבדיקות רפואיות מומלץ להביא אישור רפואי המעיד על מצב בריאותי תקין בהשתתפות בפעילױות ספורט.
12. החל משעת סיום החוג במתנ"ס ושלוחותיו, הילדים באחריות הוריהם.
13. הנחות: עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת המתנ"ס – פרטים במזכירות המתנ"ס.


נהלי ביטול השתתפות:
א. על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש לחתום על טופס הוראת ביטול ולהעבירו למזכירות המתנ"ס במײל, פקס או ידנית, ניתן לבטל חוג עד 31/12 בלבד לאותו שנת הפעילות.
ב. במידה והתקבלה הודעת ביטול במהלך השנה (עד חודש דצמבר) יחױב המשתתף עד סיום החודש בו התקבלה ההודעה. 
ג. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו. 
ד. החל מ 01.01.20 לא יבוצעו החזרים, המשתתף יחױב בעלות החוג עד סוף השנה. 
ה. לא ינתן זיכױ על היעדרות מפעילות למעט במקרה חלילה של פציעה או מחלה ממושכת, אז יזוכה המשתתף באופן יחסי כנגד הודעה בכתב ואישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. 
ו. צ'ק חוזר ײשא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף. 
ז. זיכױ במערכת תקף לשנה בלבד.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות